1

Table Ronde vun der Grenger Steftung: D’Dignitéit am Déiereschutzgesetz Eng nei Chance fir d’Lëtzebuerger Landwirtschaft

Letzten Mettwoch ho mir on deser Konferenz deelgeholl. Et war eng ganz interessant an sachlich Diskussioun wou mir eis Standpunkter zur Lëtzebuerger Landwirtschaft erklären konnten, an o hoffentlich vermettelen konnten, dat mei Notzdeiereschutz nemmen mat der Landwirtschaft am Dialog erfolligen kann. Mir konnten awer o weisen dat Deierenhaltung zu Letzebuerg stark kontrolleiert as, an nemmen bedingt mat den groussen Strukturen am Ausland ze vergleichen as. Et freet eis dat mir zu sou wichtigen Themen wei der Notzdeierenhaltung als Experten gefroot gien. Mer denken dat as een eischten Schrëtt an dei richtig Richtung. Bei Froen zur Landwirtschaft as et nämlich am Besten emmer o den Bauer ze froen.